I. Informacje wstępne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które są stosowane na stronie internetowej Układu Otwartego www.ukladotwarty.pl

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w związku z wykorzystaniem technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie.

Układ otwarty to także odrębne strony lub profile założone na portalach społecznościowych, takich jak YouTube, Instagram, Facebook, Twitter czy Patronite. W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą umieszczonego linka lub odnośnika będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Warto każdorazowo zapoznawać się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.

II. Administrator

Administratorem strony internetowej www.ukladotwarty.pl oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony jest Igor Janke, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Igor Janke Media, ul. Paderewskiego 25, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Możesz skontaktować się ze mną za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: igor.janke@ukladotwarty.pl.

III. Proces przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzam zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzam, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej przedstawiam informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
  2. Okres przechowywania danych osobowych;
  3. Odbiorcy danych osobowych;
  4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
  5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych;
  6. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

2. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowuję przez czas, który potrzebuję, aby osiągnąć cele, w których je zebrałem, w szczególności do momentu udzielania Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą. Po tym czasie mogę dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.

3. Odbiorcy danych osobowych

Podane mi dane osobowe udostępniam następującym grupom odbiorców:

  • moim współpracownikom, z którymi tworzę Układ otwarty, i którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby prawidłowo wykonać powierzone im zadania;
  • stale współpracującym ze mną podmiotom przetwarzającym, z technologii których korzystam:
    1. wykorzystywanie i utrzymanie zasobów informatycznych: serwerów poczty elektronicznej i strony internetowej (Google LLC, home.pl).

W takim wypadku Twoje dane przekazuję na podstawie zawartych umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązuję moich dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub stosowania odpowiednich instrumentów prawnych podlegających prawu Unii Europejskiej.

4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazuję Twoich danych osobowych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wykorzystuję jednak pocztę elektroniczną Google i narzędzia internetowe, których dostawcy posiadają serwery w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane przekażę poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy wyślesz do mnie wiadomość na adres poczty Google lub gdy zgodzisz się na wykorzystywanie internetowych narzędzi analitycznych i plików cookie służących do zbierania i analizowania informacji o ruchu na mojej stronie internetowej. W takim wypadku zapewniam odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów prawnych określonych w RODO, które podlegają prawu Unii Europejskiej, m.in. za pomocą standardowych klauzul umownych.

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonam na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszam do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie V.

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, abym mógł odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Brak podania danych uniemożliwi mi osiągnięcie tych celów.

IV. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: igor.janke@ukladotwarty.pl lub korespondencyjnie na adres mojej firmy.